Skupština

Skupština je najviši organ Udruženja koga čine svi članovi Udruženja. Skupština sprovodi svoje nadležnosti u skladu sa Statutom. 

Nadležnosti Skupštine Udruženja:

1. Donosi plan i program rada;

2. Usvaja Statut Udruženja, kao i njegove izmene i dopune;

3. Bira i razrešava članove Upravnog odbora;

4. Na predlog Upravnog odbora, bira predsednika, zamenika predsednika, potpredsednika i generalnog sekretara Udruženja, koji su i članovi Upravnog odbora;

5. Bira i razrešava članove Nadzornog odbora;

6. Razmatra i usvaja izveš;taj o radu Upravnog odbora;

7. Razmatra i usvaja izveštaj o radu Nadzornog odbora;

8. Usvaja godišnji finansijski izveštaj Udruženja;

9. Odlučuje o statusnim promenama Udruženja i prestanku rada Udruženja;

10. Odlučuje o visini članarine;

11. Odlučuje o osnivanju sekcija, kao delova Udruženja u drugim zemljama;

12. Donosi i druge opšte akte Udruženja, koji su u nadležnosti Skupštine;

13. Odlučuje i o drugim pitanjima, utvrđenim zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Udruženja.

O svim bitnim pitanjima punopravno odlučuje ukoliko sednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova. Izuzetak predstavlja odlučivanje o statutarnim pitanjima, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja za šta je potrebno obezbediti dvotrećinsku većinu. Redovne sednice održavaju se najmanje jednom godišnje, dok se vanredne sednice održavaju po ukazanoj potrebi, a na zahtev najmanje jedne trećine članova.